EI to 192B Lamination EI laminationTW470TW600TW800